Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Frietkot

 

Er is een minimumbedrag van €375,-. Dit is inclusief de bijkomende vaste kost van € 25,- / uur maar exclusief de transportkosten.

 

·      Frietsauzen bestaan uit: mayonaise, frietsaus, curry/tomatenketchup, tartaar, andalouse, gele curry, samurai, cocktai,l joppie en mosterd.

·      Te voorzien door de klant: 1 stroomlijn onbelast (220 Volt, huisstroom).

·      Kinderen onder of gelijk aan 3 jaar zijn gratis, de rest is dezelfde prijs.

·      Boven de 130 personen à volonté wordt er 2 uur gratis gestaan, dit geldt enkel voor de à volonté formules.

·      Ten laatste de woensdag voor het feest dient het aantal personen te worden doorgegeven. Op basis hiervan worden de inkopen gedaan en wordt ook de prijs gemaakt. Men kan altijd enkele consumpties bijvragen, consumpties ANNULEREN gaat niet meer na het doorgeven van het juiste aantal.

·      Er moet genoeg ruimte ter plekke aanwezig zijn om veilig onze frituurwagen te manoeuvreren en te parkeren. Minimale afmeting: 2.55m breedte, 6m lengte en 3.30m hoogte.

 

Artikel 1. Algemeen

§1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met HET FRIETKOT frituurwagens; met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord, evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke.

 

§2. HET FRIETKOT kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

 

§3. Alle facturen voor bedrijven en verenigingen zijn betaalbaar via overschrijving op onze rekening en dit binnen 14 dagen na verzending of afgifte van de factu(u)r(en). Particulieren betalen op voorhand of ter plaatse.

 

§4. De koper aanvaardt expliciet dat een late levering geen aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding door de koper.

 

 

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. HET FRIETKOT frituurwagens, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder identificatienummer 0589.995.570, ook nader benoemd als HORPLUS BVBA of ‘wij’.

2. CLIËNT: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met HORPLUS BVBA.

3. OVEREENKOMST: de overeenkomst gesloten tussen HORPLUS BVBA en CLIËNT.

4. ACTIVITEITEN: al hetgeen wat tussen HORPLUS BVBA en CLIËNT wordt overeengekomen.

5. CATERING: hieronder vallen alle werkzaamheden van HORPLUS BVBA van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product danwel het moment van het bakken op locatie.

6. PARTIJEN: HORPLUS BVBA en CLIËNT.

 

Artikel 3. Algemene verkoopsvoorwaarden

§1. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de voorziene betaaltermijn, zullen volgende stappen ondernomen worden:

1. U zal een eerste kosteloze ingebrekestelling ontvangen.

2. Als u na de wettelijke wachttermijn van 14 dagen (+ 3 dagen indien herinnering verstuurd per post of +1 dag indien herinnering elektronisch verstuurd werd) niet betaald heeft, zal men overgaan tot invordering van een schadebeding.

3. Per bijkomende herinnering die verstuurd wordt, zal er een meerkost van € 7,50 aangerekend worden, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

 

§2. Vanaf de dag na verzending van de tweede herinnering wordt er een verwijlinterest aangerekend conform artikel 4.

 

Artikel 4. Schadebeding

§1. Bij niet betaling na het verstrijken van de termijn zoals vermeld in de eerste herinnering, zal er vanaf de dag na verzending van de tweede herinnering een schadebeding in rekening worden gebracht, conform §2.

 

§2. Het schadebedrag wordt als volgt samengesteld:

1. Er worden verwijlinteresten aangerekend op de hoofdsom aan de interestvoet conform de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zoals omgezet in artikel 5 van de wet van 02/08/2002.

2. Daarenboven wordt er een forfaitaire vergoeding aangrekend, waarvan het bedrag als volgt wordt samengesteld:

a) Voor bedragen kleiner of gelijk aan € 150,- wordt er een forfaitaire vergoeding van € 20,- aangerekend.

b) Voor bedragen tussen de € 150,01 en € 500,- wordt er een forfaitaire vergoeding van € 30,- aangerekend, vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,-.

c) Voor bedragen boven € 500, wordt er een forfaitaire vergoeding van € 65,- aangerekend, vermeerderd met 5 % van het verschuldigd bedrag op de schijf boven € 500,- en met een maximum van € 2.000,-.

 

Artikel 5. Klachten gericht aan HET FRIETKOT

Alle klachten dienen om geldig te zijn, ons met een aangetekend schrijven te bereiken binnen 5 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 6. Betaling

Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij aanvang of op voorhand van de activiteit aan HORPLUS BVBA voor particulieren. Particulieren die niet ter plaatse afrekenen krijgen een factuur aangevuld met een vermeerdering van 5% als administratieve kost. Ondernemingen of verenigingen kunnen achteraf via factuur betalen. HORPLUS BVBA mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt CLIËNT tijdig en voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan HORPLUS BVBA blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van CLIËNT.

 

Artikel 8. Annulering

§1. Indien een CLIËNT een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij om welke reden dan ook, gehouden tot volgende schadevergoeding:

 

Deze schadevergoeding wordt berekend in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van HORPLUS BVBA in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

1. Indien de annulatie zeven (7) dagen voor en op de dag(en) van uitvoering geschiedt: 100 % van het totaalbedrag zoals vermeldt op de offerte of overeenkomst.

2. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering: 60 % van het totaalbedrag zoals vermeldt op de offerte of overeenkomst.

3. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering: 30 % van het totaalbedrag zoals vermeldt op de offerte of overeenkomst, vermeerderd met gemaakte kosten.

 

§2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan HORPLUS BVBA te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door HORPLUS BVBA.

 

Artikel 9. Opgegeven aantallen

§1. De uitvoering van de overeenkomst tussen CLIËNT en HORPLUS BVBA is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantal personen.

 

§2. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.

 

§3. Consumptie moet ter plaatse gebeuren. Dit betekent geen take-away of ter plaatse frieten/snacks achterlaten.

 

§4. Het afvallen van aantallen na de woensdag voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

 

Artikel 10. Overmacht

§1. In geval van overmacht heeft HORPLUS BVBA het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

 

§2. Onder overmacht zal in ieder geval worden begrepen:

1. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Stakingen.

3. Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

4. Brand of ongevallen.

5. Transportbelemmeringen.

6. Iedere storing in de geregelde productie.

 

Artikel 11. Prijsstijgingen

§1. Ook is het niet beschikbaar zijn van bepaalde producten geen reden om prijsvermindering te verzoeken. Wij trachten dit uiteraard in alle geval te voorkomen.

 

§2. Prijsstijgingen kunnen, gelet op de wereldwijde situatie, niet uitgesloten worden onzentwege. Prijsstijgingen zullen ook doorgerekend worden naar reeds gemaakte boekingen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

§1. HORPLUS BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan HORPLUS BVBA.

§2. De CLIËNT is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die HORPLUS BVBA mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

§3. De CLIËNT dient voldoende ruimte voor ons te voorzien. Indien door toedoen van de CLIËNT of door derden een van onze wagens of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de CLIËNT.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgische recht.

 

§2. Geschillen tussen CLIËNT en HORPLUS BVBA worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Limburg. Meerbepaald gaat het over de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en het vredegerecht van het arrondissement Pelt.

 

§3. Bij betwistingen omtrent de factuur zullen de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd zijn. Meerbepaald zullen de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en het vredegerecht van het arrondissement Pelt bevoegd zijn.